+48 693 104 390 nasz profil na facebook'u

 

Regulamin Sklepu Internetowego Modified.pl


Właścicielem sklepu internetowego modified.pl jest Karol Tobis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NKT Karol Tobis, z siedzibą w Małej Kamienicy 8, 58-512 Stara Kamienica, posiadającym nr NIP PL6112557567 oraz nr REGON 022143426.


§ 1
{postanowienia ogólne}


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego modfied.pl składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym modfied.pl, form dostarczania zamówionych produktów, sposobu uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze sklepu internetowego modified.pl niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe umożliwiające połączenie z siecią Internet, wyposażone w dowolną przeglądarkę internetową.
b) konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Korzystanie ze sklepu internetowego modfied.pl odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz na terenie krajów Unii Europejskiej.
5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania jakiejkolwiek aktywności ingerującej w działalność sklepu internetowego modfied.pl. w szczególności, polegającej na wykorzystywaniu sklepu internetowego modfied.pl do prowadzenia wszelkie działalności o charakterze zarobkowym, tj. w szczególności działalności reklamowej, promocyjnej, komercyjnej.
6. NKT Karol Tobis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania sklepu internetowego modified.pl, w tym stabilności łączy internetowych wywołanych wystąpieniem siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego modfied.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.


§ 2
{proces rejestracyjny}


1. Rejestracja w sklepie internetowym modfied.pl następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego, poprzez wprowadzenie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa, adres e-mail, dane adresowe oraz hasło logowania. Warunkiem koniecznym zakończenia procesu rejestracji jest akceptacja regulaminu sklepu internetowego modfied.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, umożliwiających finalizację procesu rejestracji oraz realizacji przyszłych zamówień Użytkownika.
2. Rejestracja w sklepie internetowym modfied.pl jest bezpłatna.
3. Po przejściu procesu rejestracji, logowanie następuje na podstawie danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjny, tj. adresu e-mail oraz hasła logowania.
4. Klient, który zamierza usunąć swoje Konto ze sklepu internetowego modified.pl powinien przesłać w tym celu wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres sklep(a)modified.pl. Usunięcie konta nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni, od dnia potwierdzenia otrzymania stosownego żądania przesłanego przez Klienta.


§ 3
{zasady korzystania ze sklepu internetowego Modified.pl}


1. Logowanie do sklepu internetowego modfied.pl odbywa się poprzez wpisanie w zakładce „Zaloguj” adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta - zakładka „Moje konto”.
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych ofert sklepu internetowego modfied.pl, w tym składać zamówienia na towary oferowane w ramach sklepu internetowego modfied.pl.
3. NKT Karol Tobis uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach sklepu internetowego modfied.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego modified.pl mogą być zgłaszane NKT Karol Tobis drogą elektroniczną na adres sklep(a)modified.pl Reklamacje zamówionych towarów są rozpatrywane na podstawie postanowień § 9 regulaminu.
5. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. powyżej , będą rozpatrywane w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym modified.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w sklepie internetowym modified.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.


§ 4
{informacja o towarze}


1. Informacje o towarach dostępnych w ramach sklepu internetowego modified.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. NKT Karol Tobis zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 5
{realizacja zamówienia}


1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ramach sklepu internetowego modified.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu internetowego modified.pl,
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
f) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
3. W przypadku płatności z góry dokonać zapłaty na rachunek bankowy: ING Bank Śląski: 80 1050 1748 1000 0091 3569 3183, z wpisaniem w tytule zapłaty nr zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu przez firmę kurierską. NKT Karol Tobis uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem.
5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia towary z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”) oznacza złożenie NKT Karol Tobis oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru.
7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez NKT Karol Tobis zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem NKT Karol Tobis o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 7 powyżej.
8. NKT Karol Tobis zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
9. W przypadku braku w magazynie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców NKT Karol Tobis nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, NKT Karol Tobis poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, NKT Karol Tobis może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta NKT Karol Tobis będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym NKT Karol Tobis będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie NKT Karol Tobis), NKT Karol Tobis dostarczy Klientowi towary, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w toku rejestracji. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie NKT Karol Tobis), NKT Karol Tobis może anulować zamówienie w całości.
13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, NKT Karol Tobis zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy, NKT Karol Tobis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.


§ 6
{zmiana zamówienia}


1. Do momentu nadania przesyłki Klient może dokonać modyfikacji zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z treścią § 12 regulaminu.
2. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia przed wysyłką towaru informując o tym sklep internetowy modified.pl e-mailem na adres sklep(a)modified.pl.
3. Zamówienia zatwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.
4. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie sklepu internetowego modified.pl w zakładce „Moje konto”.
5. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w roku rejestracji.

§ 7
{płatności}


1. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić:
a) poprzez zapłatę z góry, w terminie 7 (siedem) dni od dnia otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia, lub
b) poprzez zapłatę za pobraniem - przy odbiorze towaru przez Klienta, gdy dostawa realizowana przez firmę kurierską lub Pocztę Polską SA.
2. Ceny towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego modified.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).


§ 8
{termin realizacji zamówienia}


1. NKT Karol Tobis zamieszcza na stronie internetowej sklepu internetowego modfied.pl przedstawiającej dany towar informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu wysłania Klientowi wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w przypadku doręczenia towaru za pobraniem, a w przypadku płatności z góry – od dnia zaksięgowania wpłaty środków na rachunku bankowym prowadzonym dla NKT Karol Tobis do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.
2. Na terenie Polski oraz poza jej granicami przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
4. NKT Karol Tobis nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Koszty powstałe w wyniku wysłania zamówionego towaru na podany przez Klienta błędny adres dostawy ponosi Klient.


§ 9
{reklamacja}


1. NKT Karol Tobis ponosi odpowiedzialność w stosunku Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. NKT Karol Tobis ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwa) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. NKT Karol Tobis w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych odniesie się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Informacja zostanie przesłana na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Klienta, wskazanej w formularzu rejestracyjnym.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez NKT Karol Tobis, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem zakupu tego towaru (towarów) do NKT Karol Tobis i opisem reklamacji. Formularz reklamacji zostanie przesłany na podany adres email.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji – NKT Karol Tobis niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny NKT Karol Tobis zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność NKT Karol Tobis z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił NKT Karol Tobis za nabycie danego towaru.

 

§ 10
{pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur}


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. d) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 11
{gwarancja producenta i/lub dystrybutora}


1. Towary sprzedawane w ramach sklepu internetowego modfied.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej załączonej przez producenta lub dystrybutora.
2. NKT Karol Tobis nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego modfied.pl.
3. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować towar posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a NKT Karol Tobis jest wyłącznie pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do NKT Karol Tobis,
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.


§ 12
{odstąpienie od umowy}


1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
a) kontaktując się z NKT Karol Tobis drogą elektroniczną na adres sklep(a)modified.pl lub telefonicznie pod nr 693104390
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklepu internetowego modified.pl.
2. Klient, będący Konsumentem (osoba fizyczna nabywająca towary w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym modified.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6 poniżej.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o który mowa w pkt. 2 powyżej rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania przez Konsumenta zrealizowanego zamówienia (wydania towaru),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej.
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu NKT Karol Tobis zakupionego towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jej cechy i funkcjonowanie. NKT Karol Tobis zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić towar NKT Karol Tobis, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:
NKT Karol Tobis
Mała Kamienica 8
58-512 Stara Kamienica
9. NKT Karol Tobis nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
10. Zwrotowi nie podlegają części sprowadzone na indywidualne zamówienie klienta.


§ 13
{zwrot zapłaconej ceny}


1. NKT Karol Tobis dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu zamówionego towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) NKT Karol Tobis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. NKT Karol Tobis dokona zwrotu pieniędzy na: rachunek bankowy Klienta.
4. NKT Karol Tobis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania NKT Karol Tobis numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle NKT Karol Tobis takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. NKT Karol Tobis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.


§ 14
{dane osobowe}


1. Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z ze sklepu internetowego modified.pl, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Karol Tobis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NKT Karol Tobis, z siedzibą w Małej Kamienicy 8, 58-512 Stara Kamienica, posiadającym nr NIP PL6112557567 oraz nr REGON 022143426.
2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Klientów, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody Klienta oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
3. Klient oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania ze sklepu internetowego modified.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez NKT Karol Tobis w celu prowadzenia sklepu internetowego modified.pl, tj. w celu i w zakresie:
a) obsługi procesu składania zamówień,
b) logowania do konta Klienta,
c) rozwoju i dostosowania sklepu internetowego modified.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego modified.pl
e) rozliczania płatności za zamówione towary,
f) rozpatrywania składanych przez Klientów reklamacji,
g) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
h) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
i) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego modified.pl,
4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta korzystających ze sklepu internetowego modified.pl odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 4 powyżej, informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
6. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego modified.pl, a następnie zostaną usunięte z systemu.
7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji składanych zamówień. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z NKT Karol Tobis na adres poczty elektronicznej sklep(a)modifie.pl lub korzystając w tym celu z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach sklepu internetowego modified.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych funkcji sklepu internetowego modified.pl Klient traci możliwość korzystania z nich.
8. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze sklepem internetowym modified.pl w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze sklepem internetowym modified.pl. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta korzystającego ze sklepu internetowego modified.pl. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
9. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze sklepu internetowego modified.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej: sklep(a)modified.pl Administrator również oświadcza, iż stosowane przy ochronie sklepu internetowego modified.pl techniki zabezpieczenia kont Klientowi dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.


§ 15
{postanowienia końcowe}


1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego modified.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. NKT Karol Tobis zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach sklepu internetowego modified.pl na najwyższym poziomie, jednakże NKT Karol Tobis nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego modified.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego modified.pl.
3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Klienta, lub innego urządzenia zapewniającego łączność z siecią Internet, mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na urządzeniu Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego modified.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a NKT Karol Tobis rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby NKT Karol Tobis.
7. NKT Karol Tobis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NKT Karol Tobis, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego modified.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2015